Ân Thù Kiếm Lục

Hồi 1: Người Áo Trắng Hồi 2: Chủ Nhân Thần Mộc Lịnh Hồi 3: Giai Nhân Xuất Hiện Hồi 4: Cuồng Ngạo Chấp Vương Hầu Hồi 5: Buồm Gấm Hứng…

Ẩn Long Đại Hiệp

Chương 1 - Hạnh Hoa trang mưu cầu truyền nhân Chương 2 - Diệp Lạc bí lục Phụng Diệp kinh Chương 3 - Tranh nhau Phụng Diệp, quần long hiện…

Ân Cừu Ký

Trước Khi Vào Truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13…

Âm Dương Tam Thư Sinh

Chương 1 - Trước khi vào Truyện Chương 2 - Thiếu chủ hiện thân Chương 3 - Tuần Hồi ma cung Chương 4 - Ma cung Thiếu chủ Chương 5…

Âm Dương Giới

Hồi 1 - Máu Nhuộm Hạ Lan Sơn Hồi 2 - Nơi Hang Sâu Chân Truyền Tuyệt Kỹ Hồi 3- Mạc Bắc Tứ Tuyệt Hồi 4 - Thoát Thân Nơi…

Âm công

Chương 1 - Bích Dạ Ngũ Tuyệt Gây Thảm Họa Chôn Người Đổi Của Nghiệp Sinh Nhai Chương 2 - Tai Bay Vạ Gởi Ách Giữa Đàng Công Phu Tuyệt…

Ái đích quyền đầu

Chương 1: Quyền Cùng Kiếm Chương 2: Lý Thiếu Dương Chương 3: Lưu Hương Ngưng Chương 4: Ngô Chi Năng Chương 5: Đêm Tân Hôn Chương 6: Ám Luyến Giả…

Ác thú tiểu tử

Chương 1 - Thoát Hồ Gia, Rừng Táo Bái Sư Phụ Chương 2 - Khai Nguyên Tự Ba Năm Khổ Luyện Công Chương 3 - Trong Miếu Cổ Cứu Nạn…