QC

Loval Nhập chi tiết Mã SP PO Kích thước cần kiểm tra Dim UPLOAD CHI TIẾT NV Mã NV Pass